Cảm biến tiệm cận loại điện cảm (inductive proximity sensors) phát hiện kim loại.

Results 1 - 18 of 18

E2A - Loại điện cảm

E2A-M12KN08-WP-B1 2M

M12, Non-shielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây, PNP

E2A-M12KN08-WP-C1 2M

M12, Non-shielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây, NPN

E2A-M12KS04-WP-B1 2M

M12, Shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, PNP

E2A-M12KS04-WP-C1 2M

M12, Shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, NPN

E2A-M18KN16-WP-B1 2M

M18, Non-Shielded, khoảng cách 16mm. DC12-24, 3 dây, PNP

E2A-M18KN16-WP-C1 2M

M18, Non-Shielded, khoảng cách 16mm. DC12-24, 3 dây, PNP

E2A-M18KS08-WP-B1 2M

M18, Shielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây, PNP

E2A-M18KS08-WP-C1 2M

M18, Shielded, khoảng cách 8mm. DC12-24, 3 dây NPN

E2A-M30KN20-WP-B1 2M

M30, Non-Shielded, khoảng cách 20mm. DC12-24, 3 dây, PNP

E2A-M30KN20-WP-C1 2M

M30, Non-Shielded, khoảng cách 20mm. DC12-24, 3 dây, NPN

E2A-M30KS15-WP-B1 2M

M30, Shielded, khoảng cách 15mm. DC12-24, 3 dây, PNP

E2A-M30KS15-WP-C1 2M

M30, Shielded, khoảng cách 15mm. DC12-24, 3 dây, NPN

E2A-M30LN30-WP-B1 2M

M30, Non-Shielded, khoảng cách 30mm. DC12-24, 3 dây, PNP

E2A-M30LN30-WP-C1 2M

M30, Non-Shielded, khoảng cách 30mm. DC12-24, 3 dây, NPN

E2A-S08KN04-WP-B1 2M

M8, Non-Shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, PNP

E2A-S08KN04-WP-C1 2M

M8, Non-Shielded, khoảng cách 4mm. DC12-24, 3 dây, NPN

E2A-S08KS02-WP-B1 2M

M8, Shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, 3 dây, PNP

E2A-S08KS02-WP-C1 2M

M8, Shielded, khoảng cách 2mm. DC12-24, 3 dây, NPN

Liên hệ:   telephone icon 64  +84-28-39571956       mobile phone icon 64 +84-903737408